אנאפלואידיות של כרומוזון מין

 • Turner Syndrome (Monosomy X)

 • Klinefelter Syndrome (XXY)

 • Triple X Syndrome (XXX)

 • Jacobs Syndrome (XYY)

טריזומיות

 • Down's Syndrome (T21)

 • Edwards Syndrome (T18)

 • Patau Syndrome (t13)

 • T22

 • T16

 • T9

תסמונות של חוסרים והכפלות

(רשימה חלקית מתוך 84) 

 • Wolf-Hirschhom Syndrome

 • DiGoerge Syndrome

 • Miller-Dieker Syndrome

 • Prader-Willi/Angelman Syndrome (15q11.2)

 • Williams Beuren Syndrome

 • Smith-Magenis Syndrome

 • Chromosome 1p36 deletion Syndrome

זיהוי מין

 • זכר

 • נקבה

aid w.pngזכויות יוצרים © 2020 AID Genomics Ltd